Sposób użycia

by Ukryte zalety systemu

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      30 PLN  or more

     

1.
ZOSTAJE TYLKO SERCE na śródmieściu trwa, gdy idę do siebie, dziwny marsz: powietrze czuć mięsem, płuca pompują dym w tysiąc nóg na obwodzie – ciężki ruch, kiedy wszystko takie lepkie. a chwilę temu to wzbierało jak krew i rzeźbiło wyrwy w terenie; to się wiło jak język, witało jak ręce i myliło jak słuch. ale teraz już zostaje tylko serce. WHAT’S LEFT IS THE HEART downtown, when I’m going home, there’ a strange march: the air smells of meat, lungs pump smoke into a thousand legs on the perimeter ˗ heavy motion, when everything’s so sticky. and a moment ago it was welling up like blood and carving holes in the surface; it was wriggling like a tongue, shaking like hands and misleading like hearing. but now what’s left is the heart.
2.
SPOSÓB UŻYCIA Łyżka nie będzie karmić już więcej Młotek wystąpi przeciwko ręce Szyby na ulicach wybiją się same Pisma przestaną dochodzić, przestaną A prąd nabędzie świadomość i popłynie odwrotnie Prąd nabędzie świadomość i popłynie odwrotnie Ekrany zaczną emitować szum przeciwko innym ekranom Alkohol przestanie działać, ale kościoły też Praca ustąpi walce, a polityka drukarkom 3D Samoloty z banknotów uderzą o wieże z monet Wszystko stanie na moment A prąd nabędzie świadomość i popłynie odwrotnie Prąd nabędzie świadomość i popłynie odwrotnie Wysokie płoty będą jak pomnik naszego spokoju i naszej wojny Wysokie płoty będą jak pomnik naszego spokoju i naszej wojny DIRECTIONS FOR USE The spoon will feed no more The hammer will go against the hand Windows that go out to the streets will shatter Letters will stop coming, they will stop And the current will acquire consciousness and it will flow the other way Screens will begin to emit noise against other screens Alcohol will intoxicate no more, but nor will the churches Work will give way to struggle, politics to 3D printers Planes made of banknotes will hit towers of coins Everything will stand still for a sec And the current will acquire consciousness and it will flow the other way High fences will be like the monument of our peace and our war High fences will be like the monument of our peace and our war
3.
ŚWIAT MA KSZTAŁT pięści pięść jest w środku pusta THE WORLD IS fist-SHAPED the fist is empty inside
4.
TV Trwaj 02:55
TELEWIZJO TRWAJ ważna dostawa, trzeba czuwać do rana. dzisiaj w mocnych dawkach telewizja i kawa. w porcie mało światła i kręcą się jacyś... a lepiej nie zadzierać z tymi kontrahentami. kontener dotarł prawie o północy. rano go odbiorą ludzie prostokąty. tymczasem w tiwi rząd się rozprawia z lewactwem; parę głów poleci i może stróż nie zaśnie. to trwało długo i nie chciało się skończyć. dla takich spraw nie żałuje się nocy. tylko głowa opadła ze zmęczenia i emocji. a kontener pusty stoi! i nagle strach – co teraz? choć może dobrze – przecież widziałeś tych ludzi! i w obudzonym stróżu portu stróż porządku się budzi. przecież to mogła być broń albo śmiercionośny kwas! jacyś bandyci zatruwaliby tym nas! albo diamenty zrabowane w Kongu, kontrabanda rzadkich niezaszczepionych małp, albo inne podstępy z zachodu – więc dobrze! Kolejne zagrożenie zdławione! jesteś taka piękna! telewizjo trwaj, telewizjo trwaj historia rusza z miejsca albo idzie spać. jesteś taka piękna! telewizjo trwaj, telewizjo trwaj historia rusza z miejsca albo idzie spać, telewizjo trwaj, telewizjo jednak trochę strach w pustym kontenerze stać. chyba czas szykować nowy życiowy plan. praca nie była najgorsza, ale pieniądze już tak. w każdym razie pora gdzieś się schować. ważna dostawa, tylko niedobry czas. w kałużach trochę pustych kartonów się wala po nowiuteńkich stucalowych ekranach. były stróż liczy cale, żeby znów móc spać. KEEP GOING TV important delivery, must stay awake till dawn. tv and coffee in strong doses today. there’s little light in the harbour and there are some kind of... well, you’d better not mess with those lads. the container checked in just before midnight. they’ll pick it up in the morning, those rectangular people. meanwhile, the government takes on the leftists: some heads will roll and maybe the guard won’t fall asleep. it went on and on and there was no end to it. you can waste a night on such things! only head bows down with weariness and emotion. and the container is empty! and then suddenly the fear ˗ what now? but maybe it’s better this way ˗ after all, you’ve seen those people! and inside the awakened port keeper a warden wakes up. it could have been a weapon or some deadly acid! some criminals could poison us with it! or diamonds robbed in Congo, contraband of rare, unvaccinated monkeys... or any other ploy from the west ˗ so be it! another threat defused! you are so beautiful! keep going tv, keep going tv the story kicks off or falls asleep you are so beautiful! keep going tv, keep going tv the story kicks off or falls asleep keep going tv, keep going tv it’s a little bit scary though to stand alone in an empty container. I think it’s time to prepare a new plan for life. the job wasn’t too bad – but the money was. anyway, it’s time to hide somewhere. an important delivery, just bad timing. in puddles, some empty 100-inch screen boxes lying around. the ex-warden is counting inches so he can sleep again.
5.
Ostrożnie 03:03
OSTROŻNIE Co ma być Balon rośnie, aż strach Kolejki różnic Wszystkie dosłowne Walka na tła Blaza bezbarwna jak gaz niedobra mantra trochę męcząca ta gra którędy plaża Ostrożnie z tym gapieniem się w ogień Raz dwa wpadła bomba i śpi może mapa i plansza a może prąd i dryf Niemy tył I dużo zmian w rytmie Ucho – świat Coraz więcej pasm Ostrożnie z tym gapieniem się w ogień mapa plansza prąd dryf szum kształt oko głos ruch plan błysk tło mapa gra dryf prąd ucho plansza prąd dryf szum świat oko głos rytm plan błysk tło mapa gra dryf strach CAREFULLY What now The balloon’s growing much too far Queues of differences all literal backgrounds at war blahs colourless as gas, poor, mean mantra it’s a bit tiring, this game, which way to the beach Careful with that gaze into the fire One-two a bomb fell and it’s asleep maybe a map and a gameboard or maybe current and drift Muted backdrop shifting rhythm The ear – the world More and more frequencies Careful with that gaze into the fire map gameboard current drift noise shape eye voice movement plan flash background map game drift current ear gameboard current drift noise world eye voice rhythm plan flash background map game drift fear
6.
Hologram 03:35
HOLOGRAM jest gładki plastik, jest szkło, twarda powierzchnia a pod nią miękkie dno ˗ to z nim się zderzam obrazy pierwsze, słowa pod nimi jest kogo dzielić jest czym, nieznany wynik widzę i nie wiem jak to powiedzieć chcę zasnąć, obudzić się w jakimś lepszym momencie chcę bić bez uderzeń, gdy krzyczę nie słyszeć siebie zostawić po sobie hologram z nocą biegnącym człowiekiem jest pajęczyna, sieć plam, rozbity ekran jeśli to koniec, to się odwleka coś jeszcze rzęzi i się nie zgadza jest kogo dzielić, jest czym – obraz pracuje jak pałka tu obok biegnie wielu podobnych do siebie nie zasną, nie zbudzą się w jakimś lepszym momencie bić bez uderzeń, tego się nie da powiedzieć czas zburzyć ile się da i zobaczyć, co będzie THE HOLOGRAM there’s smooth plastic, there’s glass, there’s hard surface and underneath the soft bottom that I bump into images first, words beneath them plenty of people to divide; there are tools for it: an unknown result I see and I don’t know how to say it I want to fall asleep, wake up at some better time I want to strike without a blow, hear not what I scream, leave behind a hologram of a man running in the night there’s a spiderweb, a network of stains, a broken screen if it’s the end, it’s delayed something’s still rattling and doesn’t stick plenty of people to divide; there are tools for it: image works like a stick a lot of similar people running alongside they won’t fall asleep and wake up at some better time to strike without a blow – this is uspeakable it’s time to destroy as much as possible and see what happens
7.
DZIEŃ PRZYJAŹNI POZAZIEMSKIEJ Światowy dzień przyjaźni pozaziemskiej. Przeczytałem o nim wczoraj, dziś stałem w kolejce i zobaczyłem plakat, zapytałem co to jest, a dostałem certyfikat i zaproszenie w jednym, zdziwiłem się, ale facet powiedział: wie pan, to taka sprawa, że bez różnicy, żadnej różnicy: my wszyscy musimy tam być! Bo to wspólna sprawa i wszyscy musimy tam być. I to samo mówi radio głosem z notowań giełdowych: to jest dzień ogólnoświatowy! I głośno myśli: czy zmobilizować wszystkie na świecie armatki wodne czy armatki śnieżne? Wszystko zamazać na biało czy wzniecić gigantyczną tęczę? Tylko tęcza oznacza kontrowersje, za to zimą wszystko wygląda lepiej i łatwiej się nas pozbyć, zamazać, pomniejszyć, z korzyścią dla tła, nim weźmiemy wszystko zbyt dosłownie, zanim stanie nam się zbyt wygodnie i postanowimy zostać. No to w drogę! Bo to wspólna sprawa i wszyscy musimy tam być. Światowy dzień przyjaźni pozaziemskiej. Mają być wszyscy, więc skąd zaskoczenie, że to faszyści niosą zielone flagi, i krzyczą: ziemi nie oddamy! A chuj z nimi, niech się przyjaźnią sami, niech się owiną zielonymi flagami, a telewizja niech ich krzyki wyśle w kosmos; stąd ziemia i tak jest raczej czarna z prześwitami błękitu, i widać jak stoimy rozrzuceni po czarnej ziemi, kobiety, zwierzęta, mężczyźni, dzieci, każdy ma na twarzy wczorajsze plany, a w rękach różnie: narzędzia kuchenne, buty na zmianę, nożyce do cięcia, umowy najmu, rachunki za życie, listy potrzeb i życzeń... i to są nasze dokumenty, to są flagi, innych nie potrzebujemy, wystarczy beton piach powietrze jakiś syf ˗ to się wszystko kręci wokół siebie, raczej nie da się rozpoznać tu zbyt wiele, z oddali i tak widać tylko gęsty wir: i wszyscy musimy tam być! Bo to wspólna sprawa i wszyscy musimy tam być. THE EXTRATERRESTRIAL FRIENDSHIP DAY The extraterrestrial friendship worldwide day. I read about it, I was standing in the queue today when I saw poster, I asked what it was, and I got a certificate and an invitation all in one, I was surprised, but the guy said, You know, in this case there is no difference, no difference at all: We all have to be there! Because it’s the common cause and we all have to be there. And so is the radio saying with stock market kind of voice: This is a global day! And it thinks aloud: should we mobilize all over the world snow cannons or water cannons? White everything out or erect a gigantic rainbow? Only the rainbow means controversy, while in the winter everything looks better, and it’s easier to get rid of us, blur us, make us smaller, for the benefit of the background, before we take everything too literally, before we get too comfortable and we decide to stay. So let’s go! Because it’s the common cause and we all have to be there. The extraterrestrial friendship day. Everyone’s expected to be here, so what’s so surprising about the fascists carrying green flags, shouting: “We’re not giving up the land”! Fuck them, let them be friends with themselves only, let them wrap themselves in green flags, and let TV send their screams into space; from here the earth is rather black anyway with blue clearances, and you can see how we stand scattered on the black earth – women, animals, men, children, everyone’s got yesterday’s plans on their faces, and in their hands, assorted: kitchen utensils, shoes for change, cutters, lease agreements, life bills, wishlists... and those are our IDs, those are the flags, we don’t need any others, just concrete, sand, air, some crap ˗ it all revolves around each other, there’s not much to distinguish here, from afar, all you can see is a thick vortex: and we all have to be there! Because it’s the common cause and we all must be there.
8.
9.
Hotel Midas 04:58
HOTEL MIDAS Hotel Midas najdłuższy możliwy korytarz samo światło bez źródła, on sam mozaika jak wydruk i bilans po drugiej stronie strat Hotel Midas ten ruch to taniec i praca pallad, brom, złoto, osm, ja, ołów, rtęć, nikiel, kadm, ty korytarz błyszczy jak blister mozaika rośnie metabolicznie to Hotel Midas Hotel Midas blask oślepia, nie widać, że pod brukiem jest plaża prowadzi do niej zsyp ten ruch to praca i taniec i właśnie to się dzieje z nami pod brukiem jest plaża prowadzi do niej zsyp pallad, brom, złoto, osm, JA, ołów, rtęć, nikiel, kadm, TY pod brukiem jest plaża prowadzi do niej zsyp pallad, brom, złoto, osm, JA, ołów, rtęć, nikiel, kadm, TY MIDAS HOTEL Midas Hotel the longest corridor ever glow without a source, the thing itself mosaic like a printout and the balance sheet with inverted liabilities Midas Hotel this commotion is from dance and labour palladium, bromine, gold, osmium, me, lead, mercury, nickel, cadmium, you the corridor shines like a blister the mosaic grows metabolically this is the Midas Hotel Midas Hotel the glow is blinding, so you don’t notice the beach under the pavement the chute leading to it this commotion is from dance and labour and that’s what’s happening to us the beach under the pavement the chute leading to it palladium, bromine, gold, osmium, me, lead, mercury, nickel, cadmium, you the beach under the pavement the chute leading to it palladium, bromine, gold, osmium, me, lead, mercury, nickel, cadmium, you

about

"Ta płyta jest jebanym miedziorytem z Polski ostatnich lat”. (Radek Soćko, TegoSlucham.pl)

„W porównaniu z debiutem zespół wzmocnił baterię srodków, jest trochę ciekawej – punkowej? – elektroniki, przewinie się saks, rewelacyjnie pracuje bas, za to szczekająca jak wściekły pies gitara to dla kontrastu klasyka z eopki. Jak odebrać taką muzykę? Jak czytanie codziennej gazety. (..) Post-punk ciągle żyje i niesie przesłanie”. (Arek Lerch, „Noise Magazine”)

„UZS gra postpunk z pełną tego świadomością. Jest zatem post-UK i post-PL, a nawet post-US (ze wskazaniem na no wave) w pełni możliwości ich syntezy bez strat na mocy rażenia. Mocna geometria kompozycji spotkała się z właściwą realizacją: struktura, mimo chłodu, daje wyraźne oznaki życia. Jest tu wyeksponowana sekcja rytmiczna, odpowiednie stężenie klawiszowych plam, gitarowe zgrzyty na właściwych obrotach. Jest erudycja, umiejętności techniczne i element, którego brakuje zazwyczaj punkowym neoklonom: oryginalny sznyt. Brak za to szczególnych sentymentów naśladowniczych, brązownictwa, zbowidu i rekonstrukcji”. (Paweł Malinowski, Myszy, czarownice i różne dziwactwa)

„Piosenki Ukrytych Zalet Systemu podszyte są nerwowym prądem wywołującym gorączkowy niepokój. To pieśni buntu prosto z emocjonalnych barykad”. (Łukasz Kamiński, „Gazeta Wyborcza”)

"Opis codzienności UZS wychodzi poza szablon. Te miejskie opowieści mogłyby posłużyć jako tło dla nowego ruchu kontrkultury – są pozbawione banału i patosu, jest za to głębia, słowne labirynty, które trzeba przemierzyć. Są gry słowami i fabularyzowane historie, a wszystko to w tle sugestywnie brzmiącego basu i nerwowej perkusji. Jest miejsce na syntezatorowe pasma, eksperymenty z dramaturgią i narracją. Zespół świetnie różnicuje brzmienie i rytm, a utwory wydają się być zaaranżowane pod tekst”. (Jakub Knera, Nowe idzie od morza)

credits

released September 5, 2019

nagrał | recorded by Piotr Semiras (Tranzystor Studio, Wrocław VII 2018–IV 2019)
zmiksował | mixed by Jasiek Wroński (IV–V 2019) wyprodukowali | produced by Norma Cantos & Jasiek Wroński
mastering: Jasiek Wroński

UZS: Karol Morawski, Łukasz Plata, Artur Soszyński

GOŚCIE | GUESTS
tadd tadeusz – saksofon (2 & 9)
Iwona Jarosz, Hubert Kostkiewicz, Kuba Majchrzak, Anna Pastuszka – głos | voice
Hubert Kostkiewicz – wsparcie tekstowe | lyrical support in 5

projekt graficzny | design: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
zdjęcie zespołu | band photo: Maciek Bielawski
edycja zdjęć | image editing: Peter Kreibich
tłumaczenie | translated by Wojtek Knop, Kuba Majchrzak, Mateusz Waligórski
wydawca | publisher: Antena Krzyku www.antenakrzyku.pl | arek@antenakrzyku.pl

license

all rights reserved

tags

about

UZS - UKRYTE ZALETY SYSTEMU Wrocław, Poland

Nagrał Piotr Semiras w ODA Firlej we Wrocławiu w dn. 03-06.01.14 oraz w marcu 2014 w Salce CRK
Miks: Piotr Zabrodzki między 03.07.2014 a 13.10.2014
Mastering: Piotr Semiras
Projekt graficzny: Łukasz Paluch
Label: Antena Krzyku
... more

contact / help

Contact UZS - UKRYTE ZALETY SYSTEMU

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Sposób użycia, you may also like: